สายพันธุ์นกฟอพัส Yellow-Faced-Parrotlet
สายพันธุ์นกฟอพัส_Yellow-Faced-Parrotlet

Yellow-Face Parrotlet

(Forpus Xanthops)

Mexican Parrotlet

(Forpus Cyanopygius, Forpus C. Insularis)

สายพันธุ์นกฟอพัส Mexican-Parrotlet
สายพันธุ์นกฟอพัส_Mexican-Parrotlet
สายพันธุ์นกฟอพัส Green-Rumped-Parrotlet
สายพันธุ์นกฟอพัส_Green-Rumped-Parrotlet

Green-Rumped Parrotlet

(Forpus Passerinus, Forpus P. Viridissimus, Forpus P. Deliciosus)

Blue-Winged Parrotlet

(Forpus Xanthopterygius, Forpus X. Flavissimus, Forpus X. Flavescens)

สายพันธุ์นกฟอพัส Blue-Winged-Parrotlet
สายพันธุ์นกฟอพัส_Blue-Winged-Parrotlet
สายพันธุ์นกฟอพัส Spectacied Parrotlet
สายพันธุ์นกฟอพัส_Spectacied Parrotlet

Spectacied Parrotlet

(Forpus Conspicillatus, Forpus C. Caucae)

Turquoise-Rumped Parrotlet

(Forpus Spengeli)

สายพันธุ์นกฟอพัส turquoise-rumped-parrotlet
สายพันธุ์นกฟอพัส_turquoise-rumped-parrotlet
สายพันธุ์นกฟอพัส Sclater’s-Parrotlet
สายพันธุ์นกฟอพัส_Sclater’s-Parrotlet

Sclater’s Parrotlet

(Forpus Sclateri)

Pacific Parrotlet

(Forpus Coelestis)

สายพันธุ์นกฟอพัส Pacific-Parrotlet
สายพันธุ์นกฟอพัส_Pacific-Parrotlet